ที่มา คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการรวมกลุ่ม (Cluster) เป็นเครื่องมือและกลไกที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม สังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ของ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีประสบการณ์และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ตรงกัน มีแนวทางการรวมกลุ่มที่ชัดเจนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์โลหะได้ทุกอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์โลหะกับผู้ที่สนใจโดยผู้มีประสบการณ์โดยตรง


วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายกลุ่ม
  • เพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิต
  • เพื่อต้องการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  • เพื่อปรับปรุงและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าและการบริการ
  • เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นในตลาดการบรรจุภัณฑ์
  • เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยใช้บรรจุภัณฑ์โลหะ
  • เพื่อสร้างพันธมิตรในทางการค้า ทั้งในและนอกอุตสาหกรรม

Time Line